Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w 2021 r.


Idzie „nowe”
Kasy zapomogowo pożyczkowe, nie w rozporządzeniu a w ustawie.
Ustawa uchwalona przez Sejm w dniu 23 lipca 2021r. i przekazana do Senatu.
Praktyczne szkolenie doskonalące

Obecnie podstawą działania KZP w polskim systemie prawnym są przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz. U. poz. 502), wydanego na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 23 maja 1991r. ( t.j. z dnia 12 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 263) – dlatego też uwzględniając powyższe podjęto próbę „przeniesienia” do ustawy.

Co zawiera uchwalona ustawa ?
W związku z powyższym zdecydowano o przygotowaniu odrębnej ustawy regulującej podstawy działania KZP. Projekt ustawy w znacznej mierze powtarza przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia z 1992 r. Do nowo wprowadzanych zagadnień należy wprowadzenie możliwości utworzenia KZP przez 10 osób wykonujących pracę zarobkową u danego praco-dawcy. Ponadto, zostały określone niezbędne elementy statutu KZP przy zachowaniu katalogu otwartego.
W związku z tym, że KZP może zostać utworzona także u pracodawcy, u którego nie działają związki zawodowe, konieczne było określenie podmiotów, które sprawują nadzór w takiej sytuacji. Zaproponowano również przepisy rozstrzygające o losach KZP w razie zmiany struktury organizacyjnej pracodawcy (np. połączenia lub podziału likwidacji). Ponadto uzupełniono i doprecyzowano przepisy w zakresie m.in.:
  • wskazania przypadków obligatoryjnego i fakultatywnego skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
  • zasad udzielania pożyczki bądź zapomogi (jak np. szczegółowe określenie zasad poręczenia pożyczki);
  • wskazania sytuacji, w których walne zebranie członków może odwołać członka zarządu lub komisji rewizyjnej przed upływem jego kadencji oraz sytuacji w których przeprowadza się wybory uzupełniające do tych organów KZP;
  • pokrywania kosztów działania międzyzakładowej KZP;
  • kwestii wypłaty wkładu członkowskiego na wypadek śmierci członka KZP;
  • możliwości podjęcia uchwały o likwidacji KZP z własnej inicjatywy walnego zebrania członków;
  • postępowania KZP w zakresie przetwarzania danych osobowych, w zgodzie z RODO.

Mając to na uwadze firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do uczestnictwa w otwartym szkoleniu doskonalącym „Pracownicza Kasa Zapomogowo Pożyczkowa w 2021 r.” Dzięki naszemu doświadczeniu wynikającemu z organizacji kilkudziesięciu szkoleń, dla przedstawicieli największych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, możecie Państwo mieć pewność otrzymania usługi na najwyższym poziomie. Dodatkowo gwarantujemy Państwu indywidualne podejście do każdego przedstawionego na szkoleniu problemu w funkcjonowaniu PKZP, lub w trakcie bezpłatnych konsultacji po przeprowadzeniu usługi. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją oraz uczestnictwa w ww. szkoleniu.


Ekspert prowadzący

mgr Artur Przyszło – ukończona Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa, a także Polska Akademia Rachunkowości w Warszawie. Główny księgowy w jednym z dużych przedsiębiorstw, a także wykła-dowca akademicki przedmiotów ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finan-sowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także we wdrażaniu rozwiązań ułatwiających prowadzenie PKZP. Od 13 lat prowadzi systematyczne szkolenia z tematyki Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, a także zagadnień finansów, podatków, rachunkowości, audy-tu oraz ubezpieczeń społecznych.

Zakres tematyczny szkolenia:

Poniższy program jest efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie tematyki „Kas” zarówno w sektorze prywatnym, jak  i państwowym oraz samorządowym. To nie-zliczona liczba rozmów z członkami zarządów tych Kas (PKZP, MPKZP, KOP, KKOP) – o organizacji, o kontroli, o płynności czy o RODO, to tylko niektóre z nich. Kasy to fenomen wzajemnej pomocy i współpracy, który ponad wszelką wątpliwość jest ponadczasowy i należy go kultywować, rozwijać i unowocześniać.  Program zawiera regulacje z  „projektu ustawy” w kontekście jeszcze obowiązującego rozporządzenia Ra-dy Ministrów. Jednak mimo wszystko musimy przygotować się na „nowe”…
Artur Przyszło
1. Wprowadzenie
2. Redefinicja pojęć i definicji i ich konsekwencje:
a) kiedyś „pracownicza” KZP – dziś KZP
b) kiedyś pracownik – dziś osoba wykonująca pracę zarobkową,
c) kiedyś zakład pracy – dziś pracodawca,
d) zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne.
3. Nowe uregulowania w zakresie społecznego nadzoru nad kasami – konieczność przekazywania „podmiotowi nadzorującemu” dokumentów wytwarzanych przez „kasę” – protokoły, sprawozdania finansowe, statut, ect.
4. Umowy pomiędzy pracodawcą a „kasą” – prawa i obowiązki.
5. Konieczność posiadania REGONu – składanie  wniosku  o  wpis  do  krajowego  rejestru  urzędowego  podmio-tów  gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru, zgodnie  z  przepisami  ustawy  z  dnia  29  czerwca  1995  r.  o  statystyce  publicznej  (Dz. U. z 2021 r. poz. 955)
6. Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu – szkielet  i „niezemknięty” katalog.
7. Koszty funkcjonowania kas.
8. Zdolność prawna w zakresie realizacji zadań statutowych oraz występująca na gruncie prawa materialnego ściśle z nią związana zdolność sądowa.
9. Członkostwo i organy KZP oraz ich kompetencje.
10. Fundusze KZP – ich konstrukcja i przeznaczenie.
11. Rachunkowość KZP – księgi rachunkowe, sprawozdawczość i polityka rachunkowości i zastosowanie odpo-wiedniego oprogramowania.
12. RODO – w kontekście rozporządzenia i projektowanych zmian.
13. Likwidacja KZP.
14. Przepisy karne.
15. Zmiany w przepisach obowiązujących.
 
Szczegóły organizacyjne:
 

Miejsce kształcenia:                  

Hotel Zawrat*** Ski Resort & SPA
ul. Kaniówka 28B, 34-405 Białka Tatrzańska
www.hotelzawrat.pl
Termin szkolenia: 28 września - 01 października 2021 r. (od kolacji w dniu 28.09 do obiadu w dniu 01.10)
 
Cena usługi: 2290 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności