Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Praktyczne aspekty dotyczące zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz eksploatacji urządzeń energetycznych

Firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu doskonalącym skupiającym się na zagadnieniach dotyczących zasad eksploatacji urządzeń energetycznych. W związku ze zmianami jakie wynikają z wejścia w życie w dniu 26 października 2020 r. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Zakres tematyczny został opracowany na bazie pytań i wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa. W trakcie trwania kształcenia nasz specjalista wskaże gotowe rozwiązania w zakresie opracowywania instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych oraz omówi najczęściej popełniane błędy. W ramach szkolenia otrzymają Państwo obszerne materiały dydaktyczne zawierające przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, kadry zarządzającej, pracowników technicznych, pracowników służby BHP oraz osób odpowiedzianych za wdrożenie i stosowanie ww. rozporządzenia. Uczestnicy naszych zajęć będą mogli zadać indywidulane pytania i uzyskać na nie odpowiedź w trakcie realizacji usługi.
Zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym szkolenia, który zawiera szczegółowe  informacje dotyczące poruszanych zagadnień.
 
Ekspert prowadzący

Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w jednym z największych przedsiębiorstw energetycz-nych w Polsce. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenerge-tycznych, a także instrukcji w strefach zagrożonych wybuchem. Aktywny członek dwóch komisji działających przy Urzędzie Regulacji Energetyki w tematyce nadawania kwalifikacji do dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Doświadczony trener oraz praktyk z tematyki orga-nizacji pracy przy urządzeniach energetycznych.
 
Zakres tematyczny szkolenia

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
 1. Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy na podstawie regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Casusy prawne związane z interpretacją zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w pytaniach i odpowiedziach.
 3. Przykład ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, jako praktyczna implementacja wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 4. Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację – warunki przekazania w eksploatację urządzeń wraz z przeniesieniem odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń. Przykłady praktyczne na przekazanie urządzeń w zakresie obsługi ruchowej oraz remontu.
 5. Prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione – zasady organizacji i nadzoru nad pracami pomocniczymi.
 6. Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy -  casusy prawne w pytaniach i odpowiedziach
 7. Przykłady praktyczne formułowania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
 8. Organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych w strefach zagrożenia wybuchem – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Eksploatacja urządzeń energetycznych.
 1. Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.
 3. Casusy prawne z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych w pytaniach i odpowiedziach.
 4. Praktyczne przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotła parowego.
 5. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)
Prawo Energetyczne
Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
 • działalności komisji kwalifikacyjnych,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.
Zmiany dotyczące świadectw kwalifikacyjnych w energetyce - Prawo energetyczne wraz ze zmianami ustawy z 2021r.


Szczegóły organizacyjne
 
Miejsce kształcenia:          Hotel TATRA 
ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
www.hoteltatra.pl
Termin szkolenia:    1 - 3 czerwca 2022 r. (od kolacji w dniu 01.06. do obiadu w dniu 03.06.)
Cena usługi: 1990 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju jednosobowego wynosi 250 zł netto + VAT 23%.
 
Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel TATRA w Zakopanem
www.hoteltatra.pl
 

 Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności