Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Praktyczne aspekty dotyczące zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz eksploatacji urządzeń energetycznych - casusy prawne

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu zamkniętym z zakresu praktycznych aspektów dotyczących zasad organizacji bezpiecznej pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń energetycznych. Kształcenie będzie uwzględniało zmiany jakie wynikają z wejścia w życie w dniu 26 października 2020r. rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych oraz z projektowanych zmian w ustawie Prawo Energetyczne. W ostatnich miesiącach przeszkoliliśmy z ww. tematu setki osób i zebraliśmy w jedną całość wszystkie Państwa pytania oraz wątpliwości w zakresie stosowania nowego prawa. Poruszymy je podczas prowadzonego kształcenia. Dodatkowo każdy z Państwa może zadać swoje indywidualne pytania przed szkoleniem i uzyskać na nie odpowiedź w trakcie realizacji usługi. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego uczestnika szkolenia.


Na szkoleniu odpowiemy na pytania:
 • Kto jest pracodawcą odpowiedzialnym za organizację prac oraz określenie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych?,
 • Czy można po 26 października 2020r. powierzyć firmie zewnętrznej odpowiedzialność za organizację prac oraz eksploatację urządzeń energetycznych?,
 • Kto odpowiada za organizację prac eksploatacyjnych w ramach rozruchu urządzeń przed ich oddaniem do eksploatacji w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?,
 • Jakie powinny być minimalne obsady ruchowe w zakładowych służbach utrzymania ruchu po zmianach w organizacji bezpiecznej pracy, które obowiązują od 26 października 2020r.?,
 • Które prace eksploatacyjne mogą być wykonywane na podstawie instrukcji eksploatacji, a które prace muszą być wykonywane na podstawie poleceń pisemnych na prace?,
 • Jak szczegółowo formułować środki i warunki bezpiecznego wykonywania pracy podczas organizacji prac eksploatacyjnych wykonywanych na polecenia pisemne?,
 • Jaka powinna być organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych w strefach zagrożenia wybuchem?,
 • Jakie zmiany nastąpią w zakresie terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych?,
 • Kto odpowiada za opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w przypadku powierzenia części zabiegów eksploatacyjnych firmom zewnętrznym, np. kto odpowiada z opracowanie instrukcji eksploatacji w zakresie montażu urządzeń energetycznych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych?,
 • Jak określić granice eksploatacji urządzenia energetycznego dla którego opracowujemy instrukcje eksploatacji.?,
 • Czy dla powtarzalnych urządzeń energetycznych muszą być opracowane odrębne instrukcje eksploatacji dla każdego urządzenia odrębnie?,
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych zabudowanych w ciągach technologicznych wytwarzania lub dystrybucji energii?,
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji urządzeń energetycznych budowy przeciwwybuchowej?,
 • Jak określić warunki obsługi i eksploatacji urządzeń odbiorczych np. instalacji odbiorczej nN w zakładach przemysłowych, obiektach budowalnych oraz placach budów?.
Ponadto w ramach szkolenia zostaną omówione i udostępnione uczestnikom ramowe instrukcje organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowe instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz wybranych typów kotłów.

Ekspert prowadzący

Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także instrukcji w strefach zagrożonych wybuchem. Aktywny członek dwóch komisji działających przy Urzędzie Regulacji Energetyki w tematyce nadawania kwalifikacji do dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Doświadczony trener oraz praktyk z tematyki organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych.
 
Zakres tematyczny szkolenia

Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
 1. Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy na podstawie regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Casusy prawne związane z interpretacją zakresu przedmiotowego instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w pytaniach i odpowiedziach.
 3. Przykład ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, jako praktyczna implementacja wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 4. Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach pracodawcy prowadzącego eksploatację – warunki przekazania w eksploatację urządzeń wraz z przeniesieniem odpowiedzialności w zakresie organizacji pracy oraz zasad eksploatacji urządzeń. Przykłady praktyczne na przekazanie urządzeń w zakresie obsługi ruchowej oraz remontu.
 5. Prace pomocnicze wykonywane przez osoby nieupoważnione – zasady organizacji i nadzoru nad pracami pomocniczymi.
 6. Prace wykonywane na polecenie pisemne w organizacji bezpiecznej pracy -  casusy prawne w pytaniach i odpowiedziach
 7. Przykłady praktyczne formułowania poleceń pisemnych na prace eksploatacyjne wykonywane przy urządzeniach energetycznych.
 8. Organizacja prac eksploatacyjnych wykonywanych przy urządzeniach energetycznych w strefach zagrożenia wybuchem – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
Eksploatacja urządzeń energetycznych.
 1. Omówienie zakresu przedmiotowego instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem – odniesienie do warunków wykonywania prac eksploatacyjnych w strefach zagrożonych wybuchem.
 3. Casusy prawne z zakresu eksploatacji urządzeń energetycznych w pytaniach i odpowiedziach.
 4. Praktyczne przykłady instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz kotła parowego.
 5. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację,
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami:
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.)
Prawo Energetyczne
Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
 • działalności komisji kwalifikacyjnych,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.
Omówienie projektu z dnia 14.09.2020r. ustawy z dnia ……o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych.

Szczegóły organizacyjne
 
Miejsce kształcenia:          Gościniec Ceglane Kąty
ul. Spółdzielcza 1, 27-620 Dwikozy
www.ceglanekaty.pl
Termin szkolenia:    23 – 24 września  2021 r. (od obiadu w dniu 23.09 do obiadu w dniu 24.09)
Cena usługi: 1000 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
 
 
Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności