Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2022 r. - stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia

Firma MAT EDUKACJA z myślą o naszych Klientach, proponuje Państwu udział w szkoleniu w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Oferta dedykowana jest dla pracodawców, związków zawodowych, przedstawicieli działów HR oraz księgowych, a także wszystkich tych, którzy zajmują się Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w firmie. Szkolenie ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie praktycznego stosowania przepisów dotyczących ZFŚS, także tych które weszły w życie zarówno po ogłoszeniu stanu epidemicznego w Polsce, jak i w trakcie jego trwania. Po omówieniu wszystkich zmian oraz odpowiedzi na Państwa pytania skupimy się również na analizie najbardziej aktualnego i najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego ZFŚS.

Ekspert prowadzący:
Artur Przyszło – ukończona Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa, a także Polska Akademia Rachunkowości w Warszawie. Główny księgowy w jednym z dużych przedsiębiorstw, a także wykładowca akademicki przedmiotów ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także we wdrażaniu rozwiązań ułatwiających prowadzenie ZFŚS. Od 14 lat prowadzi systematyczne szkolenia z tematyki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a także zagadnień finansów, podatków, rachunkowości, audytu oraz ubezpieczeń społecznych.

Skrócony program szkolenia:
Zaproponowany program jest efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie tematyki „Funduszu” zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym oraz samorządowym. To niezliczona liczba rozmów z osobami zajmującymi się praktycznym funkcjonowaniem ZFSS  – o organizacji, o kontroli, o płynności czy o RODO.
Artur Przyszło

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego:
 • spełnienie warunków umożliwiających wybór,
 • zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
 • świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
 • dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego,
 • możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
 • warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego.
2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:
 • możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
 • możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu,
 • obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.
3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
 • krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
 • osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
 • objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
 • jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
 • uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.
4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
 • na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
 • imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
 • pożyczki na cele mieszkaniowe,
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
 • oprocentowanie pożyczki,
 • skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.
5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
 • sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
 • badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
 • na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
 • czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
 • program 500+ a badanie sytuacji życiowej.
6. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych:
 • osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu,
 • co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych,
 • wysokość odpisów w 2022 roku – „Zamrożenie na chwilę odmrożonego poziomu” kwoty odpisu na 2020r.
 • wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych,
 • wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS,
 • o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS.
7. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS:
 • w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym,
 • metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesiącu,
 • korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu.
8. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
 • środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
 • w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
 • termin na przekazanie środków.
9. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:
 • aobowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
 • czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków za-wodowych,
 • wybór przedstawiciela załogi pracowników.
10. Komisje socjalne:
 • zasady tworzenia komisji socjalnych,
 • skład komisji,
 • komisja socjalna jako organ opiniodawczy,
 • komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
11. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
 • apaczki dla pracowników,
 • bony towarowe,
 • bilety i karnety dla pracowników,
 • zapomogi dla pracowników ; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi a zwolnienie z opodatkowania – zmiany „COVIDOWE”,
 • wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego ?
 • świadczenia dla emerytów i rencistów ; Świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł,
 • dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
 • wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
 • rozliczenie imprez masowych - po wyroku TK z lipca 2014 r.,
 • koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.
12. RODO w ZFŚS – praktyczne aspekty „przetwarzania” danych uczestników ZFSS.
13. „Polski Ład” a świadczenia wypłacane ze środków ZFŚS w kontekście ulg wprowadzonych nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Ulga dla klasy średniej,
 • Ulga 4+,
 • Ulga dla aktywnego pracownika, który nie przeszedł na emeryturę,
 • Rozporządzenie z 7 stycznia 2022r. w sprawie „rolowania zaliczki”. 

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w naszym kraju gwarantujemy Państwu bezpieczne warunki sanitarne w czasie trwania szkolenia. Zajęcia realizowane będą w przestronnej sali wykładowej zapewniającej zachowanie wymaganych odstępów między każdym uczestnikiem spotkania.
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           11 – 13 maja 2022 r. (od kolacji w dniu 11.05. do obiadu w dniu 13.05.2022 r. )
Cena usługi:


 
1990 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 250 zł / netto + VAT 23%

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności