Szkolenia i doradztwo

Szkolenia

Nasze doświadczenie, zaangażowanie oraz pasja, sprawiają, że każdorazowo otrzymujecie Państwo usługę w pełni spełniającą Wasze oczekiwania. Szkolenia otwarte odbywają się w atrakcyjnych miejscach naszego kraju. Realizujemy je z wykorzystaniem specjalistów, będących gwarantami, że każda kwestia która budzi Państwa wątpliwości zostanie gruntownie wyjaśniona, na bazie obowiązujących przepisów prawa. Szkolenia pogrupowane zostały w działy: Energetyka, BHP, Finanse, Prawo, Szkolenia zawodowe UDT, Komunikacja/negocjacje, Umiejętności osobiste, Szkolenia specjalistyczne.

Realizujemy również szkolenia zamknięte, które dedykowane są dla ściśle określonych grup pracowniczych. Każdorazowo przeprowadzamy szczegółówą analizę, pozwalającą na określenie potrzeb naszych Klientów.

Każde nasze szkolenie podlega ewaluacji, dzięki czemu mamy możliwość bieżącego monitorowania zadowolenia naszych Klientów. Dodatkowo dajemy Państwu gwarancję rzetelności naszych usług.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ogólnym planem szkoleń realizowanych przez Firmę MAT EDUKACJA w 2019 r.                                                                                  

 
Blok szkoleń BHP
1. Ogólnopolska narada SIP i Komisji BHP.
2. Szkolenia okresowe: dla służb BHP, pracodawców, kierowników.
3. Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych – warsztat doskonalący.
4. Atmosfera wybuchowa  w miejscu pracy – warsztat doskonalący z symulacją wybuchów.
5. Bezpieczeństwo eksploatacji instalacji i urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem ATEX.
6. Szkolenie doskonalące dla auditorów systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według norm OHSAS 18001: 2007 oraz PN-N 18001: 2004 - migracja  do ISO 45001- jak przygotować sie na zmiany.
7. Wypadki przy pracy w kontekście prawnym oraz psychologicznym –  warsztat doskonalący.
8. Konferencja „Postaw na bezpieczeństwo” dedykowana dla sektora energetycznego.
9. Konferencja „Postaw na bezpieczeństwo” dedykowana dla sektora kolejowego.
10. Komisje Kwalifikacyjne.
11. Praktyczne aspekty w zakresie tworzenia instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
12. Pierwsza pomoc przedmedyczna z symulacją wypadku i pokazem sztucznych ran.
13. Profesjonalny menager BHP - jak skutecznie zwiększyć bezpieczeństwo w zakładzie pracy - aktywny warsztat.
14. Matodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
15. Funkcjonowanie działu BHP a wymagania RODO - warsztat doskonalący.
16. Zintegrowane systemy zarządzania - w kontekście funkcjonowania spółek energetycznych.
 
 
Blok szkoleń finansowo – prawnych
1. Funkcjonowanie Rad Pracowników w świetle analizy ekonomiczno –  finansowej przedsiębiorstwa jako narzędzie dialogu-warsztaty praktyczne.
2. Zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. – pełne orzecznictwo i wyjaśnienie spornych kwestii.
3. Praktyczne stosowanie prawa pracy po zmianach w 2019 r. - seminarium doskonalące.
4. Odnawialne źródła energii po nowelizacji przepisów.
5. MSR-y i obowiązki informacyjne spółek publicznych – warsztat.
6. Środki trwałe dla branży energetycznej oraz wodociągowej – nowe orzecznictwo oraz najczęściej popełniane błędy.
7. Dostosowanie ewidencji księgowej do wymogów znowelizowanego prawa energetycznego – najczęściej popełniane błędy.
8. Ochrona danych osobowych w 2019 r.
9. Gospodarka magazynowa – nowoczesne zarządzanie magazynem z najnowszymi trendami 2019 r.
10. Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych.
11. Obowiązki pracodawców oraz osób kierujących pracownikami wynikające z kodeksu pracy.
12. Ogólnopolska narada Zwiąków Zawodowych w 2019 r.
13. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy w branży energetycznej.
 
Blok szkoleń miękkich
1. Komunikacja interpersonalna jako element zwiększający efektywność pracowniczą.
2. Rodzaje zachowań społecznych. Wykorzystywanie umiejętności asertywnych w aktywności zawodowej pracownika.
3. Rola i zadania skutecznego lidera.
4. Umiejętności radzenia sobie ze stresem w środowisku pracy.
5. Wypalenie zawodowe pracownika – jak mu przeciwdziałać.
6. Związki zawodowe w 2019 r. – wiedza i skuteczność w świetle nowych przepisów. Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów.
7. Zakładowy układ zbiorowy pracy –  warsztat praktyczny dla przedstawicieli Związków Zawodowych.
8. Okresowa ocena pracowników jako narzędzie do profesjonalnego zarządzania zespołem pracowniczym.
9. Nowoczesne metody poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy – skuteczna komunikacja oraz negocjacje.
10. Destruktory – czynniki destrukcyjne w pracy zawodowej: mobbing, stalking, dyskryminacja.
11. Efektywne zarządzanie szkoleniami – co zrobić aby kształcenie stało się zyskowną inwestycją?
12. Trening aktywnego rozwiązywania problemów.
13. Skuteczna współpraca w zespole w oparciu o model Extended Disc.
14. Zarządzanie zespołem pracowniczym - skuteczna komunikacja.
15. Auditor wewnętrzny.


 

 

 
 

 
 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl