Ogólnopolska narada SIP oraz Komisji BHP w świetle obowiązujących uregulowań prawnych w 2017 r. oraz projektowanych zmian na 2018 r. aktywny warsztatUczestnictwo w naszym seminarium to:
 
 • Spotkanie z najbardziej uznanymi wykładowcami na rynku Polskim (m.in. ekspert w prawnych aspektach funkcjonowania SIP i Komisji BHP,  trener personalny, ekspert w zakresie umiejętności interpersonalnych na stanowisku pracy).
 • Możliwość wpływania na poruszany zakres tematyczny – to Państwo możecie mieć bezpośredni wpływ na treści poruszane podczas aktywnego warsztatu (wystarczy, że minimum na tydzień przed rozpoczętym szkoleniem otrzymamy od Państwa maila z prośbą o poruszenie wskazanych zagadnień i rozwiązanie problematycznych kwestii, a nasi trenerzy omówią najbardziej nurtujące Państwa problemy).
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie właściwego i skutecznego funkcjonowania SIP oraz Komisji BHP (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość wszystkie zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).
 • Możliwość otrzymania bezpłatnych konsultacji już po zakończonym szkoleniu (konsultacje dotyczą zagadnień będących przedmiotem prowadzonego szkolenia i mogą być udzielane telefonicznie lub mailowo przez okres do 1 miesiąca po zakończonym kształceniu).
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie (doskonali wykładowcy, kompleksowy nadzór nad prowadzonym szkoleniem oraz atrakcyjne miejsca realizowanych usług w połączeniu z profesjonalną organizacją czasu wolnego po zakończonych zajęciach powoduje, że zaufało nam już tysiące osób. Wiemy jak organizować profesjonalne szkolenia).
 • Możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami szkoleń (wprowadziliśmy innowacyjną usługę polegającą na moderowanej wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami naszych bloków tematycznych. Na naszych szkoleniach możecie Państwo poznać przedstawicieli największych zakładów z naszego kraju).

NASI TRENERZY:
 
mgr Grzegorz Żuk – prawnik, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy, specjalizujący się w zagadnieniach prawa pracy, zarówno w aspekcie praw zbiorowych jak i indywidualnych. doradca w wielu podmiotach gospodarczych, praktyk stosujący prawo pracy na co dzień w swojej pracy zawodowej.
 
mgr Mateusz Czech – Dyrektor Firmy MAT EDUKACJA, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz problematyki wypadków przy pracy. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi (ponad 10 letnia praktyka w prowadzeniu szkoleń bhp).

mgr Małgorzata Chorzępa – Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.
 
 
PROGRAM SZKOLENIA

Blok I – Prawo
 1. Zmiany w Prawie pracy - nowe zasady dotyczące umów zlecenia, kontrole PIP po wprowadzeniu zmian
  w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za płacę, umowy o pracę przed dopuszczeniem pracownika do pracy – nowe przepisy, praktyczne aspekty stosowania nowych przepisów o umowach na czas określony, elektroniczne zwolnienia lekarskie.
 2. Propozycje zmian w ustawach o związkach zawodowych oraz ustawie o pracownikach tymczasowych –  w 2017 r.
 3. Zmiany w procedurze karnej - nagrania dźwiękowe, audiowizualne, dostęp do korespondencji mailowej  jako dowody przeciwko pracodawcy w postępowaniu sądowym „owoce zatrutego drzewa” – w 2017 r.
 4. Omówienie przepisów dotyczących działalności SIP  oraz Komisji BHP w 2017 r.
 5. Metodyka pracy SIP oraz Komisji BHP - realizacja ustawowych obowiązków,  zbiór obowiązujących uregulowań praw i obowiązków SIP oraz Komisji BHP  – wybrane elementy, precyzowanie uwag na podstawie stwierdzonych niezgodności, zasady współpracy z PIP.
 6. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie bhp - profilaktyczna ochrona zdrowia, badania lekarskie, choroby zawodowe, wypadki przy pracy, szkolenia z zakresu bhp – orzecznictwo.
 7. Obowiązki pracodawcy - w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, w zakresie terminowego wypłacania wynagrodzeń, w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – orzecznictwo.
 8. Wybrane problemy z zakresu prawa pracy - nawiązanie stosunku pracy, udzielanie kar porządkowych pracownikom, urlopy wypoczynkowe, rozwiązanie umowy o pracę – orzecznictwo.
 9. Czas pracy w 2017 r. – najnowsze uregulowania.

Blok II – Bezpieczeństwo
 1. Najnowsze zmiany w rozporządzeniu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – przepisy obowiązujące od 2017 r.
 2. Bezpieczeństwo pracy w strefach zagrożonych wybuchem - ze szczególnym uwzględnieniem nowej Dyrektywy ATEX 2014/34/UE – jakie obowiązki ciążą na Społecznym Inspektorze Pracy oraz Komisji BHP?
 3. Organizacja prac wykonywanych w strefach zagrożonych wybuchem - wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem, pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem: instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne. Wytyczne dotyczące przeprowadzania przeglądów, konserwacji prac remontowych i dopuszczania do użytkowania w atmosferach zagrożonych wybuchem instalacji, urządzeń, narzędzi i systemów zabezpieczeń.
 4. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe - definicja wypadku przy pracy wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Wypadek, któremu pracownik ulega w podróży służbowej. Definicja przyczyny zewnętrznej w najnowszym orzecznictwie SN. Współprzyczyna wypadku przy pracy tkwiąca w przeżyciach psychicznych pracownika. Niedopełnienie ciążących na pracodawcy obowiązków  w dziedzinie bhp, a wypadek przy pracy. Zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Rozpoznanie choroby zawodowej. Nowy obowiązek polegający na przesłaniu zawiadomienia o chorobie zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy. Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki choroby zawodowej. Choroba zawodowa i jej związek przyczynowy z pracą, jej rodzajem, charakterem i warunkami jej wykonywania. Uzupełniająca odpowiedzialność pracodawcy za wypadki przy pracy na podstawie kodeksu cywilnego.
 5. Udział SIP oraz Komisji BHP w dochodzeniu powypadkowym jak skutecznie wykonywać swoją rolę.

Blok III – Skuteczna komunikacja – aktywny warsztat
 1. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej SIP oraz Komisji BHP. Jak budować relacje sprzyjające efektywnej realizacji celów – elementy wpływające na odbiór przekazu. Rodzaje komunikatów niewerbalnych. Siedem sekretów pozytywnej mowy ciała. Ćwiczenia poprawiające komunikację w zakładzie.
 2. Dobry negocjator czyli jak skutecznie korzystać z  metod i technik negocjacyjnych – podstawowe style negocjacyjne, który jest najlepszy dla mnie.  Jak skutecznie zwiększać swoją przewagę negocjacyjną. Techniki właściwego prowadzenia negocjacji. Jak skutecznie rozpoznawać grę negocjacyjną.
 3. Bariery i warunki twórczego rozwiązywania problemów w organizacji techniki analizy problemów pomiędzy pracodawcą, a stroną związkową – style rozwiązywania konfliktów (dostosowanie, unikanie, kompromis, dominacja, współpraca). Umiejętności dostosowania stylu do sytuacji. Normy i zasady współpracy w zespole. Jak skutecznie współpracować z ludźmi repezentującymi różne typy osobowości.
 4. Asertywność przedstawiciela SIP oraz Komisji BHP – kształtowanie postawy wygrany – wygrany – korzyści płynące z przyjęcia postawy asertywnej. Zachowanie asertywne a agresja – wykazanie podstawowych różnic. Właściwe argumentowanie postawy asertywnej i sztuka mówienia nie. Asertywne reagowanie na krytykę.

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Tatra *** w Zakopanem
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Termin szkolenia:      22 - 24 listopada 2017 r. (od kolacji w dniu 22.11 do obiadu w dniu 24.11.)
Cena usługi:               1540 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 200 zł. netto + VAT 23%


Dodatkowe informacje                  Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
                                                         Renata Zielińska 795 000 363 
r.zielinska@matedukacja.pl
                                                         Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 


 
 


 

 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl