Praktyczne aspekty w zakresie tworzenia instrukcji organizacji bezpiecznej pracy oraz ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych w 2017 r. - seminarium


Uczestnictwo w seminarium pozwoli na:
 
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość wszystkie zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).
 • Ujednolicenie wiedzy w zakresie zasad wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację (podamy przykłady i wzory umów, które w sposób kompleksowy regulują tą kwestię).
 • Aktualizację wiedzy z zakresu właściwej organizacji prac na polecenie pisemne wykonania pracy, a także prac bez polecenia (wykażemy najczęściej pojawiające się błędy skutkujące zwiększoną odpowiedzialnością osób nadzoru).
 • Otrzymanie gotowych rozwiązań i przykładów praktycznych w zakresie formułowania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych (wskażemy na typowe problemy poleceniodawców, a także podamy gotowe rozwiązania).
 • Właściwe opracowanie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce (podamy Państwu gotowe przykłady i wzory praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy).
 • Analizę posiadanych instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i porównanie z otrzymanymi wzorami opracowanymi przez naszego eksperta.
 • Interaktywny trening umiejętności skutecznej komunikacji interpersonalnej, stosowania metod i technik negocjacyjnych.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z naszymi ekspertami (również po zakończonym szkoleniu).

WYŁADOWCY
 
Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania ww. rozporządzenia. Średnia ocena z ostatnich 20 przeprowadzonych szkoleń wynosi 4,99 w pięciostopniowej skali ocen.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką współdziałania w grupie pracowniczej, rozwiązywania konfliktów, stosowania technik negocjacyjnych oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii.


PROGRAM SZKOLENIA

Blok I – Bezpieczeństwo pracy
Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
 1. Wprowadzenie do napisania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie definicji i pojęć podstawowych - wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych na przykładach zapytań prawnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego  eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.
 • Obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia pisemnego.
 • Omówienie kierunków zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 1. Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów poleceniodawców.
 2. Ramowa „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” - przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
Eksploatacja urządzeń energetycznych.
 1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
 3. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację.
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych
  w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238
  z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).
 1. Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych – przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie:
 • Obsługi oraz konserwacji, remontów, montażu i kontrolno – pomiarowym.
Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.
 1. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych
  w zakresie:
 • Zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację.
 • Terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych.
 • Uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski.
 • Omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce. 
Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.
 
Blok II – Skuteczna komunikacja – aktywny warsztat
 1. Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej. Jak budować relacje sprzyjające efektywnej realizacji celówelementy wpływające na odbiór przekazu. Rodzaje komunikatów niewerbalnych.
 2. Dobry negocjator czyli jak skutecznie korzystać z  metod i technik negocjacyjnych podstawowe style negocjacyjne, który jest najlepszy dla mnie.
 3. Bariery i warunki twórczego rozwiązywania problemów w organizacji techniki analizy problemów.
 4. Asertywność kształtowanie postawy wygrany – wygrany – korzyści płynące z przyjęcia postawy asertywnej.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

Miejsce szkolenia:      Hotel Polanica RESORT & SPA*** w Polanicy Zdrój  /www.hotelpolanica.pl/
                                     ul. Górska 2, 57-320 Polanica Zdrój
Termin szkolenia:      10 – 13 października 2017 r. (od kolacji w dniu 10.10 do obiadu w dniu 13.10)
Cena usługi:               1990 zł netto / osoba + VAT 23%               
                                    (zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja
                                    czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów)
.
                                    Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 250 zł.
 
PROMOCJA: dla naszych stałych Klientów rabat w wysokości 250 zł netto / osoba

                                     
Dodatkowe informacje:                          Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45


Hotel Polanica RESORT & SPA*** w Polanicy Zdrój 
                                            
                                                    
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty                  

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl