Zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2018 r.Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych doczekało się kolejnych zmian. Ministerstwo Energi finalizuje prace nad nowelizacją, która rewolucyjnie zmienia dotychczasowe uregulowania. Nowe przepisy wymagają przygotowania zupełnie nowych dokumentów, a także instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń. Rozporządzenie wprowadza również zmiany w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych oraz organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.


Uczestnictwo w naszym warsztacie praktycznym pozwoli na:
 
 • Zapoznanie z zupełnie nowym stanem prawnym po zmianie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość wszystkie zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).
 • Ujednolicenie wiedzy w zakresie zasad wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację (podamy przykłady i wzory umów, które w sposób kompleksowy regulują tą kwestię).
 • Aktualizację wiedzy z zakresu właściwej organizacji prac na polecenie pisemne wykonania pracy, a także prac bez polecenia (wykażemy najczęściej pojawiające się błędy skutkujące zwiększoną odpowiedzialnością osób nadzoru).
 • Otrzymanie gotowych rozwiązań i przykładów praktycznych w zakresie formułowania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych (wskażemy na typowe problemy poleceniodawców, a także podamy gotowe rozwiązania).
 • Właściwe opracowanie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce (podamy Państwu gotowe przykłady i wzory praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy).
 • Analizę posiadanych instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i porównanie z otrzymanymi wzorami opracowanymi przez naszego eksperta.
 • Możliwość indywidualnych konsultacji z naszym ekspertem (również po zakończonym szkoleniu).

EKSPERCI PROWADZĄCY
 
Dzień I (omówienie zmian w zakresie bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych) - Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania ww. rozporządzenia. Średnia ocena z ostatnich 20 przeprowadzonych szkoleń wynosi 4,99 w pięciostopniowej skali ocen.
 
Dzień II (praktyczne opracowywanie instrukcji organizacji bezpiecznej pracy) - Kierownik działu BHP i Ochrony Środowiska w jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce. Autor kilkudziesięciu opracowań dotyczących eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, a także instrukcji w strefach zagrożonych wybuchem. Aktywny członek dwóch komisji działających przy Urzędzie Regulacji Energetyki w tematyce nadawania kwalifikacji do dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Doświadczony trener oraz praktyk z tematyki organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych.
 


PROGRAM SZKOLENIA

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
 
1.1. Wprowadzenie do napisania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
 
 • Omówienie zmian Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie definicji i pojęć podstawowych - wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych na przykładach zapytań prawnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady organizacji pracy organizacji prac przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 • Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.
 • Obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.
 • Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia pisemnego.
 • Omówienie kierunków zmian rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

1.2. Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów poleceniodawców.

1.3. Ramowa „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” - przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, w tym przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych.
 
2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.
 
2.1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 
2.2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
 
2.3. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:
 • Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację.
 • Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).

2.4. Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych
przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie:
 • obsługi,
 • konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

3. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.
 
3.1. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:
 •  zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,
 • terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,
 • uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,
 • omówienie zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.

4. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.


MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Sasanka*** w Szklarskiej Porębie  /www.hotel-sasanka.pl/


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
Termin szkolenia: 23 – 25 maja 2018 r. (od kolacji w dniu 23.05. do obiadu w dniu 25.05.)
   
Cena usługi: 1890 zł netto / osoba + VAT 23%
 
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
 
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.
 

                                     
Dodatkowe informacje:                          Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl
                                                                   Renata Zielińska 795 000 363  r.zielinska@matedukacja.pl
                                                                   Marta Juda 605 336 009m.juda@matedukacja.pl
 
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45


 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty                  

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl