70 lat działalności Społecznej Inspekcji Pracy w Polsce. Ogólnopolskie spotkanie online

 

W związku z 70 rocznicą działalności Społecznej Inspekcji Pracy, firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu panelowym przeznaczonym dla  Społecznych Inspektorów Pracy, członków Komisji BHP, przedstawicieli zakładowych i ponadzakładowych organizacji związkowych oraz pracodawców. Na naszym spotkaniu poruszone zostaną kwestie bieżącej działalności SIP oraz Komisji BHP, ze wskazaniem aktualnych zmian,
a także perspektywy rozwojowe tej instytucji. 


Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
 • Zapoznanie się z najnowszymi przepisami oraz orzecznictwem dotyczącym SIP oraz Komisji BHP.
 • Rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa.
 • Otrzymanie gotowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania SIP (działalność krok po kroku).

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


Blok I - panel dyskusyjny    
Dyskusja w formie okrągłego stołu Społecznej Inspekcji Pracy oraz Komisji BHP, umożliwi uczestnikom spotkania bezpośrednią wymianę doświadczeń. Pozwoli na omówienie bieżących problemów występujących w codziennej pracy oraz na zarysowanie perspektyw rozwojowych na przyszłość. Nad przebiegiem dyskusji będą czuwać organizatorzy spotkania. Opiekę merytoryczną sprawować będą trenerzy i wykładowcy.   

Blok II – Prawo
 1. Metodyka pracy SIP oraz Komisji BHP i realizacja ustawowych obowiązków. Ustawa o SIP jako zbiór obowiązujących uregulowań praw i obowiązków SIP – wybrane elementy. Precyzowanie uwag na podstawie stwierdzonych niezgodności. Zasady współpracy z PIP. Zmiany w przepisach prawa dotyczące SIP oraz Komisji BHP.
 2. SIP jako obserwator i kontroler – jak pracować w terenie aby być skutecznym.
 3. Prawne narzędzia wykorzystywane przez związki zawodowe na rzecz poprawy warunków bhp w zakładzie pracy.
 4. Wybrane obowiązki pracodawcy: w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi; w zakresie terminowego wypłacania wynagrodzeń; w zakresie prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – orzecznictwo.
 5. Wybrane obowiązki pracodawcy w zakresie bhp: profilaktyczna ochrona zdrowia; badania lekarskie; choroby zawodowe; wypadki przy pracy; szkolenia z zakresu bhp – orzecznictwo.
 6. Wybrane problemy z zakresu prawa pracy: nawiązanie stosunku pracy, udzielanie kar porządkowych pracownikom, urlopy wypoczynkowe, rozwiązanie umowy o pracę – orzecznictwo.

Blok III – Bezpieczeństwo
 1. Charakterystyka wybranych wypadków przy pracy – analiza. Właściwe sporządzanie protokołów powypadkowych – ćwiczenia praktyczne
 2. Prace szczególnie niebezpieczne – omówienie wymagań w zakresie organizacji prac na podstawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – uwaga zmiana rozporządzenia – wykład fakultatywny dla osób zainteresowanych.
 3. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych – co powinien wiedzieć przedstawiciel pracowników – wykład fakultatywny dla osób zainteresowanych.

Blok IV – Psychologia pracy
 1. Komunikowanie się w zakładzie pracy: błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, komunikacja wewnętrzna - zadania i narzędzia.
 2. Konflikty jako skutek trudności w komunikacji: źródła  rodzaje konfliktów,  metody i sposoby  radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole.
 3. „Ja w roli negocjatora”- jak zwiększyć swoją przewagę negocjacyjną warsztaty z zastosowaniem technik, taktyk i narzędzi negocjacyjnych.
 4. Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak ze stresu zamiast wroga uczynić sprzymierzeńca.

WYKŁADOWCY
 
Prelegent I
Prawnik, praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy,a także członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie. Doświadczony wykładowca z umiejętnościami trenerskimi do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa dla SIP. Przeprowadził kilkaset różnych szkoleń dla Społecznych Inspektorów Pracy.

Prelegent II
Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania ww. rozporządzenia.
 
Prelegent III
Specjalista w zakresie badania wypadków przy pracy, a także działalności prewencyjnej w zakładach przemysłowych. Kilkaset przeprowadzonych szkoleń m.in. dla SIP w zakresie zapobiegania wypadkom przy pracy. Kilkunastoletnia praktyka trenerska oraz ekspercka w zakresie badania wypadków przy pracy.
 
Prelegent IV
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką stresu, konfliktów oraz wypalenia zawodowego w aspekcie działalności SIP oraz związków zawodowych, współdziałania w grupie pracowniczej oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii. Wieloletnie doświadczenie w praktycznym realizowaniu zagadnień szkoleniowych dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP.

 
Dodatkowe informacje     
            
Agata Goździewska   887 550 510   
a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik              605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl