SKUTECZNE NADZOROWANIE UMÓW CYWILNO - PRAWNYCH warsztat z zakresu kontroli realizacji umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem zasad i wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zawarcie umowy cywilno – prawnej związanej z dostawą towarów lub usług wiąże się z szeregiem obowiązków oraz formalności, których należy dopełnić. Umowy powinny być tak skonstruowane aby zabezpieczały interesy wszystkich stron. Warto jednak zwrócić uwagę aby w takim dokumencie znalazły się zapisy, które będą chroniły nas w przypadku niewłaściwego lub wadliwego wykonania umowy. Podczas szkolenia przedstawimy Państwu zasady przygotowywania oraz nadzorowania umów cywilno – prawnych, a także pokażemy prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (m.in. kary umowne, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze). Usługa zrealizowana zostanie w formie warsztatu praktycznego.

Zakres tematyczny szkolenia:
 
  1. Zagadnienia ogólne (w tym m.in. zasady reprezentacji podmiotów w obrocie gospodarczym, wybór formy prawnej umowy, zawarcie umowy przez pełnomocnika, pozaumowne czynniki kształtujące treść zobowiązań stron).
  2. Omówienie rodzajów umów:  umowa na dostawę towaru, umowa na usługę i umowa ramowa.
  3. Wybrane zagadnienia z zakresu zasad tworzenia, redagowania i wykładni zapisów umownych (w tym m.in. podstawowe zasady tworzenia umów, wykładnia niejasnych oświadczeń woli).
  4. Prawne formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji zobowiązań umownych (w tym m.in. kara umowna, sankcyjne odstąpienie od umowy, zadatek, kaucja gwarancyjna, wykonanie zastępcze). Rodzaje stosowanych gwarancji: (ubezpieczeniowa, bankowa, w pieniądzu) i ubezpieczenie OC.
  5. Ocena stopnia zabezpieczenia interesów reprezentowanego podmiotu na przykładzie umowy ramowej na serwis.
  6. Treść umowy a jej późniejsza realizacja – najczęstsze problemy i trudności stron w trakcie realizacji poszczególnych typów umów, najczęściej popełniane błędy.
  7. Wprowadzanie zmian do obowiązującej umowy (w tym m.in. zasady sporządzania aneksów, cesja praw z umowy na inny podmiot). Zmiany istotne (wartość, termin, zakres) i nieistotne w umowie.
  8. Obowiązki prowadzącego umowę (koordynatora umowy).

Ekspert prowadzący
 

Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz uniwersytetów w Brnie, Monachium i Brukseli. Posiada 20 letnie doświadczenie praktyczne w doradztwie prawnym dla średnich i dużych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (udział w ponad 5,5 tys. spraw). Od 20 lat prowadzi systematyczne szkolenia z tematyki finansów, podatków oraz zamówień publicznych. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z ww. tematyki.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 
Miejsce kształcenia:
 
Zajazd Promyk
ul. Wyzwolenia 7, 28-230 Połaniec
   
Termin szkolenia:
 
27 listopad 2019 r. w godz. 8:00 do 15:00
   
Cena usługi: 440 zł netto / osoba + VAT 23%
 
(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, serwis kawowy, obiad, wydanie imiennych certyfikatów).
 
 
   
 
Dodatkowe informacje:  
  Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl  
  Renata Zielińska 795 000 363 r.zielinska@matedukacja.pl  
  Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl  
           
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687-49-45. Szczegółowe informacje o naszych szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej.


 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl