SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2019/20 przedstawienie kluczowych elementów ze wskazaniem pułapek prawnych i ich konsekwencjiPrzygotowanie właściwej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest czynnością niezmiernie ważną w procesie realizowania polityki zakupowej przedsiębiorstwa. Szereg wymagań prawnych, dokładność w precyzowaniu potrzeb, a także zachowanie zasad uczciwej konkurencji, powoduje że są  to czynności wymagające pewnej staranności oraz znajomości obowiązujących przepisów. Bardzo ważnym elementem SIWZ jest również dobór odpowiednich kryteriów oceny ofert. Jej właściwe określenie pozwala na wybór usług / towarów, które będą najbardziej optymalne pod kątem jakości oraz ceny.
Firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do uczestnictwa w szkoleniu otwartym z zakresu zasad przygotowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia w branży energetycznej. Podczas realizacji usługi skupimy się na kluczowych elementach SIWZ, ze wskazaniem pułapek prawnych oraz ich konsekwencji.


Zakres tematyczny szkolenia:
  1. Prawidłowe szacowanie wartości przedmiotu zamówienia: Agregacja zamówień publicznych wg przyjętych tożsamości/ tworzenie planu postępowań o udzielenie zamówień na dany rok finansowy, w tym także aktualizacja pierwotnych założeń oraz prawidłowe udzielanie zamówień nieprzewidzianych; Ustalanie wartości zamówienia na dostawy/ usługi oraz roboty budowlane - przypomnienie naczelnych zasad.
  2. Szczególne elementy przy konstruowaniu opisu przedmiotu zamówienia: Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji oraz przypadki posługiwania się przez zamawiającego zwrotem „lub równoważny” na przykładach opisu w SIWS w postaci zamówionych produktów w przedziałach i ich rozliczenia; Art. 29 ust. 3a ustawy- wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia- przykładowe zakresy czynności i wyłączenia ustawowego wymogu- wymagane postanowienia specyfikacji; Literalna i celowościowa wykładnia przepisu art. 31d ustawy; Jak uzasadnić brak podziału zamówienia na części- protokolarny obowiązek.
  3. Formułowanie warunków udziału w postępowaniu: „Proporcjonalność” do przedmiotu zamówienia oraz umożliwienie oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako „minimalne poziomy zdolności”; Warunki „szczególne” w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Zapisy specyfikacji odnoszące się do możliwości polegania przez wykonawcę na potencjale innego podmiotu- występujące wątpliwości; Oświadczenia lub dokumenty „niezbędne” do przeprowadzenia postępowania - w szczególności jako konsekwencja wcześniej dookreślonych warunków udziału w postępowaniu.
  4. Kryteria oceny ofert: Cena jako jedyne kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze przekraczającej 60%; Zastosowanie kryteriów pozacenowych, w tym zakaz odnoszenia się do „właściwości wykonawcy”
  5. Forma składanych w postępowaniu oświadczeń i dokumentów: Forma pisemna a elektroniczna- ogólne założenia, definicje, równoważność zastosowania; Kwalifikowany podpis elektroniczny i jego praktyczne zastosowanie; Wydruk dokumentu elektronicznego, skan dokumentu a postać oryginału.

Ekspert prowadzący:
 
Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz uniwersytetów w Brnie, Monachium i Brukseli. Posiada 20 letnie doświadczenie praktyczne w doradztwie prawnym dla średnich i dużych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (udział w ponad 5,5 tys. spraw). Od 20 lat prowadzi systematyczne szkolenia z tematyki finansów, podatków oraz zamówień publicznych. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z ww. tematyki.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 
 
Miejsce kształcenia:
 
Zajazd Promyk w Połańcu
ul. Wyzwolenia 7, 28-230 Połaniec
   
Termin szkolenia:
 
18 grudnia 2019 r. w godz. 8:00 do 15:00
   
Cena usługi: 440 zł netto / osoba + VAT 23%
 
(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, serwis kawowy, obiad, wydanie imiennych certyfikatów).
 
 
   
 
Dodatkowe informacje:  
  Agata Goździewska 887 550 510 a.gozdziewska@matedukacja.pl  
  Renata Zielińska 795 000 363 r.zielinska@matedukacja.pl  
  Marta Juda 605 336 009 m.juda@matedukacja.pl  
           

 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687-49-45. Szczegółowe informacje o naszych szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie internetowej.
 


 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl