Nowe uprawnienia i obowiązki organizacji związkowej w świetle nowelizacji przepisów - warsztat doskonalący
Uczestnictwo w naszym seminarium pozwoli na:
 
 • Zapoznanie się z rewolucyjnymi zmianami w przepisach dotyczących związków zawodowych
 • Rozwianie licznych wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania nowego prawa.
 • Otrzymanie gotowych rozwiązań w zakresie nowych zasad funkcjonowania związków zawodowych.
 • Uczestnictwo warsztacie z zakresu psychologii pracy.
 • Gwarancja otrzymania usługi na najwyższym poziomie.
   
ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA


BLOK I PRAWO
 • Nowe uprawnienia i obowiązki związku zawodowego.
 • „Reprezentatywność po nowemu” - liczebność i reprezentatywność organizacji związkowej.
 • Członek związku zawodowego - nie tylko pracownik, ale zleceniobiorca, wolontariusz, osoba prowadząca działalność gospodarczą.
 • Zmiany przy ustalaniu regulaminów: wynagradzania, premiowania, pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, planu urlopów, okresów rozliczeniowych, przykłady. 
 • Liczba członków organizacji związkowej, a uprawnienia związku zawodowego.
 • Nakaz równego traktowania z powodu przynależności związkowej.
 • Nowe zasady obowiązku informacyjnego zakładowej organizacji związkowej względem pracodawcy.
 • Weryfikacja liczby członków organizacji związkowej, sądowa kontrola.
 • Rola i zadania wspólnej reprezentacji związków zawodowych.
 • Uprawnienia organizacji związkowych w zakresie zbiorowego i indywidulanego prawa pracy.
 • Nowe zasady korzystania ze zwolnienia doraźnego na czynności związkowe, przykłady z orzecznictwa sądowego.
 • Zmiana zasad w zakresie obowiązku informacyjnego pracodawcy wobec związków zawodowych,
 • Odpowiedzialność karna działaczy związkowych.
 • Rola i zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi.
 • Ochrona działaczy związkowych w zakładowej i międzyzakładowej organizacji związkowej i ich uprawnienia w zakresie szczególnej ochrony przed zmianą i rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Zasady ustalania liczby chronionych działaczy, przypadki uchylenia ochrony związkowej, wyrażenie zgody na uchylenie ochrony przez związek zawodowy.
 • Przykłady niezgodnego z prawem zwolnienia działaczy związkowych, omówienie orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
 • Związek zawodowy „w organizacji”, uprawnienia członków nowopowstałego związku zawodowego.
 • Obowiązki związku zawodowego w indywidulanych sprawach pracowniczych, dotyczących zwolnienia z pracy lub kary porządkowej dla członka związku zawodowego lub osoby, która o taką ochronę wystąpiła.
 • Współpraca związku zawodowego z pracodawcą w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie funkcjonowania organizacji związkowej, korzystanie z pomieszczeń i urządzeń technicznych, zasady odprowadzania składek członkowskich.
 • Rola i zadania społecznej inspekcji pracy.
 
BLOK II – PSYCHOLOGIA PRACY
 • Komunikowanie się w zakładzie pracy: błędy w komunikacji, bariery komunikacyjne, komunikacja wewnętrzna - zadania i narzędzia.
 • Konflikty jako skutek trudności w komunikacji: źródła  rodzaje konfliktów,  metody i sposoby  radzenia sobie z konfliktami, rywalizacja w zespole.
 • „Ja w roli negocjatora”- jak zwiększyć swoją przewagę negocjacyjną warsztaty z zastosowaniem technik, taktyk i narzędzi negocjacyjnych.
 • Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu - jak ze stresu zamiast wroga uczynić sprzymierzeńca.


WYKŁADOWCY
 
BLOK I PRAWO
 
Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy – okręg warszawski, prawnik, doświadczony trener zagadnień związanych z właściwym stosowaniem prawa pracy. Wieloletnia praktyka w zakresie doradztwa dla związków zawodowych w wielu dużych organizacjach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie
w zakresie szkoleń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.
 

BLOK II PSYCHOLOGIA PRACY
 
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką stresu, konfliktów oraz wypalenia zawodowego w aspekcie działalności SIP oraz związków zawodowych, współdziałania w grupie pracowniczej oraz aspektem bezpieczeństwa pracy w kontekście psychologii. Wieloletnie doświadczenie w praktycznym realizowaniu zagadnień szkoleniowych dla Społecznych Inspektorów Pracy.

 

MIEJSCE SZKOLENIA

Hotel Białowieski w Białowieży www.hotel.bialowieza.pl

  
 
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
 
Termin szkolenia:
 
13 - 15 maj 2020 r.
(od kolacji w dniu 13.05. do obiadu w dniu 15.05.)
   
Cena usługi: 
2110 zł netto/ osoba  RABAT 15% 1793,50 zł netto / osoba + VAT 23%

(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie, wydanie imiennych certyfikatów. 
Dodatkowa dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 250 zł )

 
Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl