Ostateczna zmiana przepisów dotyczących organizacji prac oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w 2020 r.

 

Ostatnie miesiące to czas bardzo burzliwych prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W dniu 25 września rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. W sposób rewolucyjny zmienia to obecnie stosowane uregulowania. W szczególności zmianie ulegną definicje m.in. urządzenia energetycznego, prac eksploatacyjnych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, kierujących zespołem i dopuszczających. Już dziś warto przygotować swoje przedsiębiorstwo do bardzo dużych zmian. Nowe przepisy wymagają przygotowania zupełnie nowych dokumentów, a także instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń. Zmieniają się również zasady w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych oraz organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.

 Uczestnictwo w naszym warsztacie praktycznym pozwoli na:   
  • Zapoznanie z zupełnie nowym stanem prawnym po zmianie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.   
  • Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych (w ostatnim roku przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń z ww. zakresu i zebraliśmy w jedną całość wszystkie zapytania uczestników naszych wcześniejszych szkoleń. Przygotowaliśmy odpowiedzi na wszystkie nurtujące Was pytania oraz problemy dotyczące przedmiotu szkolenia).
  • Ujednolicenie wiedzy w zakresie zasad wykonywania prac przez podmioty „obce” na urządzeniach prowadzącego eksploatację (podamy przykłady i wzory umów, które  w sposób kompleksowy regulują tą kwestię).   Aktualizację wiedzy z zakresu właściwej organizacji prac na polecenie pisemne wykonania pracy, a także prac bez polecenia (wykażemy najczęściej pojawiające się błędy skutkujące zwiększoną odpowiedzialnością osób nadzoru).
  • Otrzymanie gotowych rozwiązań i przykładów praktycznych w zakresie formułowania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych (wskażemy na typowe problemy poleceniodawców, a także podamy gotowe rozwiązania).   Właściwe opracowanie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w energetyce (podamy Państwu gotowe przykłady i wzory praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy). 
  • Analizę posiadanych instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i porównanie  z otrzymanymi wzorami opracowanymi przez naszego eksperta.  
  • Możliwość indywidualnych konsultacji z naszym ekspertem (również po zakończonym szkoleniu).

Zakres tematyczny szkolenia   
1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.  
1.1. Wprowadzenie do napisania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.  
Omówienie  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.   
 Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – omówienie definicji i pojęć podstawowych - wątpliwości interpretacyjne  w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych na przykładach zapytań prawnych w zakresie wykonywania prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych.  
Zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych.   Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.   Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy.   Obowiązki osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenie pisemne.   Wykonywanie prac przy urządzeniach energetycznych bez polecenia pisemnego.    
1.2. Przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów poleceniodawców.  
1.3. Ramowa „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Energetyce” - przykłady praktyczne w zakresie opracowania instrukcji organizacji bezpiecznej pracy, w tym przykład instrukcji organizacji bezpiecznej pracy opracowywanej na czas rozruchu urządzeń energetycznych.  
2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.  
2.1. Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  
2.2. Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka  i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
2.3. Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji:  
Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację.   Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych  w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami: (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r.), (Dz. U. Nr 201, poz. 1238  z 2008 r.), (Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008 r.) , (Dz.U. Nr 56, poz. 461 z 2009 r.).   
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28.08.2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.   
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.  w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).   
2.4. Przykłady praktyczne w zakresie formułowania instrukcji eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych – przykłady ramowych ogólnych instrukcji eksploatacji opracowanych odrębnie w zakresie:  
obsługi,   konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.    
3. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.  
3.1. Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie:  
zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację,   terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych,   uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski,   omówienie zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.   
4. Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.

Szczegóły organizacyjne szkolenia
 

Miejsce kształcenia:
 
Hotel Olympic Ustroń
ul.
Michała Grażyńskiego 10, 43-450 Ustroń
Cena usługi:

 400  netto / osoba + VAT 23%
(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, wydanie imiennych certyfikatów)
 
Termin realizacji: 20 luty 2020 r.Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 


 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl