Rozwianie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – szkolenie online

 

Ostatnie miesiące to czas bardzo burzliwych prac nad nowym rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. W dniu 25 września 2019 r. rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw i wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od daty ogłoszenia. Tym samym traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. W sposób rewolucyjny zmienia to obecnie stosowane uregulowania. W szczególności zmianie ulegną definicje m.in. urządzenia energetycznego, prac eksploatacyjnych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, kierujących zespołem i dopuszczających. Już dziś warto przygotować swoje przedsiębiorstwo do bardzo dużych zmian. Nowe przepisy wymagają przygotowania zupełnie nowych dokumentów, a także instrukcji bezpiecznej pracy i eksploatacji urządzeń. Zmieniają się również zasady w zakresie potwierdzania świadectw kwalifikacyjnych oraz organizacji bezpiecznej pracy w energetyce.


Ekspert prowadzący
 
Nadinspektor Pracy w Państwowej Inspekcji Pracy. Uznany autorytet od 20 lat zajmujący się problematyką bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach energetycznych. Współautor oraz członek zespołu opracowującego założenia do Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Praktyk doskonale znający bieżące problemy funkcjonowania ww. rozporządzenia. Średnia ocena z ostatnich 20 przeprowadzonych szkoleń wynosi 4,99 w pięciostopniowej skali ocen.

Zakres tematyczny szkolenia

1. Organizacja prac przy urządzeniach energetycznych.
 
 • Omówienie stanu prawnego wynikającego z rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych – wejście w życie w dniu 28.08.2020r.
 • Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych – odniesienie do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych - omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.
 • Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych.
 • Zasady wykonywania prac przez podmioty "obce" na urządzeniach prowadzącego eksploatację – przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 • Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji.
 
2. Eksploatacja urządzeń energetycznych.
 
 • Omówienie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013r w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych – omówienie zmian w zakresie zasad eksploatacji urządzeń energetycznych w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 • Przykłady ramowych instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
 • Omówienie warunków eksploatacji urządzeń energetycznych w strefach zagrożonych wybuchem.
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych zgodnie ze zmianami w przepisach wzajemne relacje między przepisami i normami, zakres obligatoryjny i dobrowolny stosowania przepisów dobra praktyka i wiedza inżynierska – komentarz dotyczący stosowania Polskich Norm jako warunków technicznych.
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji: Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację. Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków wynikających rozporządzenia  Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).
 • Podstawy prawne eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w zakładach przemysłowych oraz warunki techniczne eksploatacji: Prawo energetyczne – obowiązki prowadzącego eksploatację. Prawo budowlane i akty wykonawcze – warunki techniczne dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych z uwzględnieniem nowych obowiązków  wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. nr 89 poz. 828 z 2003r.).
 
3. Podstawy prawne działania komisji kwalifikacyjnych.
 
 • Prawo energetyczne – świadectwo kwalifikacyjne – omówienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie: zakresu egzaminu w odniesieniu do komisji zakładowych oraz komisji innych niż powołane u danego prowadzącego eksploatację, terminów ważności świadectw kwalifikacyjnych, uznawania świadectw kwalifikacyjnych obcokrajowców wykonujących prace eksploatacyjne na terenie Polski, omówienie kierunku zmian prawa w zakresie świadectw kwalifikacyjnych w energetyce.         
 • Omówienie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw odnośnie projektowanych zmian zapisów art. 54 Prawa energetycznego w zakresie zasad prac komisji kwalifikacyjnych oraz terminowości świadectw kwalifikacyjnych.
 
4.   Odpowiedzialność prowadzących eksploatację, poleceniodawcy, kierującego zespołem oraz koordynatora za organizację prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych - odpowiedzialność karna, cywilna i wykroczeniowa – przykłady orzecznictwa oraz wypadków przy pracy.
 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA
 
Miejsce kształcenia:
szkolenie online (realizowane przez łatwą w obsłudze platformę Zoom. Po formalnym zgłoszeniu swojego uczestnictwa otrzymają Państwo wiadomość e-mail ze szczegółową instrukcją instalacji i obsługi platformy.
Termin szkolenia:
1 czerwca 2020 r. w godz. 9:00 – 15:30
 
Cena usługi: 
760 zł netto/ osoba  494 zł netto / osoba + VAT 23%

(zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, konsultacje z trenerem, wydanie imiennych certyfikatów)
 

Dodatkowe informacje  
               
Agata Goździewska   887 550 510  
 a.gozdziewska@matedukacja.pl                 
Renata Zielińska        795 000 363   
r.zielinska@matedukacja.pl
Marta Patrik               605 336 009   m.patrik@matedukacja.pl
 
                
 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie do firmy MAT EDUKACJA wypełnionego i podpisanego druku zlecenia szkolenia na wskazane wyżej adresy mailowe lub faxem 15 687 - 49 - 45
 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 


 

MAT EDUKACJA ul. Lwowska 9A, 27-600 Sandomierz, tel. 663-065-812 fax. 15 687 49 45 e-mail: biuro@matedukacja.pl