Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Rola Związków Zawodowych w świetle uregulowań prawnych w 2024 r. - jak skutecznie pełnić swoją funkcję

 
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową. Uczestnikom naszego szkolenia gwarantujemy:
 • Aktualizację i uzupełnienie wiedzy w zakresie ustawy o związkach zawodowych, prawie pracy, obowiązujących przepisach BHP oraz psychologii pracy.
 • Udział w aktywnej dyskusji dotyczącej praw, obowiązków oraz zasad funkcjonowania związkowej organizacji zakładowej w firmie. Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkoleń.
 • Doświadczoną kadrę dydaktyczną, która w trakcie prelekcji udzieli odpowiedzi na pojawiające się pytania. Wykładowcy w sposób profesjonalny, a zarazem przystępny, zrealizują zadania dydaktyczne dzięki którym zwiększycie Państwo swoje kompetencje na stanowiskach pracy.
 • Wskazanie technik współpracy i motywacji pracowników z uwzględnieniem różnic pokoleniowych.
Zakres tematyczny:
BLOK I PRAWO 

1. Uprawnienia związków zawodowych w zakładzie pracy (w jakich sprawach pracodawca może działać samodzielnie, w jakich związany jest obowiązkiem współpracy ze związkami zawodowymi).

2. Obowiązki związku wobec pracodawcy (informowanie pracodawcy o ilości członków, o osobach upoważnionych do reprezentacji; sądowa kontrola liczebności organizacji) oraz przysługujące uprawnienia (zwolnienie z obowiązków na czas wykonywania zadań związkowych, prawo do pomieszczenia i jego wyposażenia, inne).

3. Jakie uprawnienia i obowiązki mają członkowie związków zawodowych w relacjach z pracodawcą (szeregowy członek związku, członek zarządu organizacji, osoba wskazana przez zarząd do kontaktu z pracodawcą – w odniesieniu zarówno do zakładowej jak i międzyzakładowej organizacji; jakie uprawnienia na terenie zakładu przysługują członkom związku którzy nie pozostają w zatrudnieniu?).

4. Uprawnienia związków zawodowych w indywidualnych sprawach pracowniczych:
 • konsultacje: wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, wypowiedzenie pracownikowi warunków pracy lub płacy, wyrażenie opinii przy rozwiązaniu z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy i bez winy pracownika, konsultowanie sprzeciwu od kary porządkowej; nowe regulacje w zakresie przepisów o ochronie trwałości stosunku pracy po zmianach z 2023 r.
 • uzgodnienia: wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z kobietą w okresie ciąży lub pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego, wyrażenie zgody na rozwiązanie sto-sunku prawnego z działaczem związkowym i zmianę jego warunków zatrudnienia,
 • tryb: terminy, formalności, sposób prawidłowego podejmowania działań i ich dokumentowanie.
5. Uprawnienia związków zawodowych w zbiorowych sprawach z zakresu prawa pracy – czy pracodawca jest zobowiązany konsultować lub uzgadniać obowiązujące regulaminy z nowopowstałą organizacją związkową. Jakie akty wewnątrzzakładowe pracodawca jest zobowią-zany konsultować lub uzgadniać ze związkami zawodowymi?:
 • regulamin pracy – konsultacje czy uzgodnienia? Terminy – ile czasu mają związki na wy-rażenie swojego zdania i jakie są skutki naruszenia tych terminów? Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy kiedy w zakładzie działa więcej niż 1 organizacja? Czy pracodawca może sam wprowadzać regulamin lub zmiany do niego jeśli w zakładzie działają związki zawodowe? Jakie kwestie muszą bezwzględnie uzyskać akceptację związków?,
 • regulamin wynagradzania – tryb uzgodnień,
 • regulamin ZFŚS oraz wydatkowania środków – rola związków zawodowych w gospodaro-waniu funduszem,
 • zarządzenia pracodawcy – czy wymagane są dla nich opinie związków?
6. Jakich informacji od pracodawcy ma prawo żądać związek zawodowy i jak pracodawca ma ten obowiązek realizować?

7. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie bhp w zakładzie pracy – jakie związki mają prawa w tym obszarze? Czy pracodawca uzgadniając określone w przepisach zagadnienia ze związkami realizuje obowiązek konsultacji ich z pracownikami? Komisja bhp – rola związków zawodowych.

8. Uprawnienia związków zawodowych w przypadku kontroli organów powołanych do nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy – czy związki mogą uczestniczyć w kontroli? Czy mają prawo do uczestniczenia w podsumowaniu kontroli i omówieniu protokołu? Czy związki mają prawo wglądu do protokołu i zaleceń pokontrolnych?

9. Społeczna Inspekcja Pracy – kiedy w zakładzie powstaje SIP? Jakie są uprawnienia i obo-wiązki SIP? Księga zaleceń i uwag.

10. Zmiany w przepisach prawa pracy w 2023 r., a rola związków zawodowych – zmiany regulaminów, wprowadzanie nowych procedur (w szczególności w aspektach: kontrola trzeźwości w zakładzie pracy, praca zdalna) oraz zarys pozostałych nowych regulacji z obszaru indywidualnego prawa pracy:
 • zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę (umowa na okres próbny, umowa na czas określony, nowe zasady ochrony trwałości zatrudnienia rodziców i opiekunów),
 • nowe zasady informowania pracownika o warunkach zatrudnienia,
 • nowe uprawnienie pracownika do wnioskowania raz w roku o zmianę warunków zatrudnienia i obowiązki pracodawcy w tym zakresie,
 • nowe przerwy w pracy,
 • nowe uprawnienia opiekuńcze – zwolnienie z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja pracy, nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

BLOK II PSYCHOLOGIA

1. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.

2. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.

3. Stres jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?, techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.

Wykładowcy:
Prawnik, posiadający uprawnienia Państwowego Inspektora Pracy. Wieloletni praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki zbiorowego prawa pracy. Doradca w wielu podmiotach gospodarczych w różnych gałęziach gospodarki, specjalista stosujący prawo pracy, na co dzień w swojej pracy zawodowej. Uznany autorytet w zakresie prawa pracy posiadający predyspozycje trenerskie do profesjonalnego przekazywania posiadanej wiedzy.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Wieloletni trener w dziedzinie technik negocjacyjnych oraz zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. Najważniejsze obszary szkoleń i konsultacji: negocjacje, problematyka organizacji czasu, budowanie zespołu, współdziałania w grupie pracowniczej, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój pracowników w aspekcie motywowania do pracy, zarządzanie czasem, profesjonalizm w pracy, bezpieczeństwo pracy w kontekście psychologii, rozwiązywania konfliktów.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel PEGAZ ****
ul. Czarny Potok 28,
33-380 Krynica-Zdrój
www.hotelpegaz.eu
Termin szkolenia:           10 - 12 kwietnia 2024 r. (od kolacji w dniu 10.04. do obiadu w dniu 12.04.)
Cena usługi:


 
2150 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Pegaz w Krynicy Zdroju
www.hotelpegaz.eu
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności