Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie doskonalące w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych - stan prawny na dzień prowadzonego szkolenia

Szkolenie otwarte dedykowane dla wszystkich przedsiębiorców, u których występuje obowiązek tworzenia Funduszu, a także osób zaangażowanych w funkcjonowanie ZFŚS,  pracowników działu kadr, księgowości, finansów. Podczas aktywnego warsztatu zaprezentujemy Państwu gotowe rozwiązania zapisów regulaminowych, a także wskażemy najczęściej popełniane błędy podczas administrowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych (ponad 100 przypadków). Omówimy w sposób praktyczny zmiany w zakresie funkcjonowania oraz naliczania ZFŚS, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującego w tej kwestii orzecznictwa sądowego oraz podatkowego.
Dodatkowo mając na uwadze dynamicznie zmieniające się warunki pracy i życia proponujemy Państwu udział w zajęciach poruszających zagadnienia właściwej komunikacji i życia w stresie. Skupimy się także na negatywnych czynnikach życia w pandemii – nasz specjalista przedstawi Państwu sposoby i metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem tematycznym szkolenia, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące poruszanych zagadnień.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS, a wypłatą świadczenia urlopowego:
a) spełnienie warunków umożliwiających wybór,
b) zasady wypłaty świadczenia urlopowego,
c) świadczenie urlopowe a przychód pracownika,
d) dochodzenie zwrotu wypłaconego świadczenia urlopowego,
e) możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego,
f) warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i świadczenia urlopowego.
2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS:
a) możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych,
b) możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu,
c) obniżenie podwyższenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego a koszty uzyskania przychodu.
3. Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS:
a) krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin,
b) osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich,
c) objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu,
d) jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika,
e) uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu.
4. Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:
a) na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS,
b) imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN,
c) pożyczki na cele mieszkaniowe,
d) zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS,
e) oprocentowanie pożyczki,
f) skutki podatkowe umorzenia pożyczki dla pracownika, byłego pracownika oraz emeryta lub rencisty.
5. Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych:
a) sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych,
b) badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów,
c) na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny,
d) czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS,
e) program 800+ a badanie sytuacji życiowej.
6. Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych:
a) osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu,
b) co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych,
c) wysokość odpisów w 2024 r.,
d) wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych,
e) wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS,
f) o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS.
7. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS:
a) w jaki sposób pracodawca ustala przeciętną liczbę zatrudnionych w danym roku kalendarzowym,
b) metody statystyczne stosowane do ustalenia przeciętnego zatrudnienia w danym miesią-cu,
c) korekta rocznego odpisu a koszty uzyskania przychodu.
8. Przejście całości lub części zakładu na innego pracodawcę:
a) środki pieniężne przekazywane w momencie przejścia całości lub części zakładu na nowego pracodawcę,
b) w jaki sposób ustalić wysokość przekazywanych środków,
c) termin na przekazanie środków.
9. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS:
a) obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi,
b) czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu w przypadku braku zgody związków zawodowych,
c) wybór przedstawiciela załogi pracowników.
10. Komisje socjalne:
a) zasady tworzenia komisji socjalnych,
b) skład komisji,
c) komisja socjalna jako organ opiniodawczy,
d) komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia.
11. Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS:
a) paczki dla pracowników,
b) bony towarowe,
c) bilety i karnety dla pracowników,
d) zapomogi dla pracowników; Świadczenia kwalifikowane jako zapomogi, a zwolnienie z opodatkowania,
e) wczasy pod gruszą a limit 14 dni urlopu wypoczynkowego?
f) świadczenia dla emerytów i rencistów,
g) świadczenia dla rodzin zmarłego pracownika/emeryta lub rencisty z ZFŚS lub innych źródeł,
h) dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych,
i) wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników,
j) rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.,
k) koszt udziału pracowników w imprezie sportowej.
12. RODO w ZFŚS – praktyczne aspekty „przetwarzania” danych uczestników ZFSS
13. Zmniejszony limit zwolnienia podatkowego w 2024 r. – wygaśnięcie przepisu epizodycznego.
14. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.
15. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.
16. Stres jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych?, techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.

WYKŁADOWCY:

Specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych. Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. Uczestnik wielu sympozjów i konferencji. Wieloletni główny księgowy. Pracował w jednym z głównych urzędów centralnych w departamencie nadzoru i kontroli. Wykładowca akademicki i doświadczony trener szkoleń z zakresu tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych, a także rachunkowości budżetowej oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, doręczeń elektronicznych i nowej koncepcji systemu klasyfikacyjnego (zrealizowane blisko pięć tysięcy godzin pracy trenerskiej w zakresie szkoleń dla pracowników podsektora samorządowego i rządowego).

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Wieloletni trener w dziedzinie technik negocjacyjnych oraz zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. Najważniejsze obszary szkoleń i konsultacji: negocjacje, problematyka organizacji czasu, budowanie zespołu, współdziałania w grupie pracowniczej, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój pracowników w aspekcie motywowania do pracy, zarządzanie czasem, profesjonalizm w pracy, bezpieczeństwo pracy w kontekście psychologii, rozwiązywanie konfliktów.
 
Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel PEGAZ ****
ul. Czarny Potok 28,
33-380 Krynica-Zdrój
www.hotelpegaz.eu
Termin szkolenia:           10 - 12 kwietnia 2024 r. (od kolacji w dniu 10.04. do obiadu w dniu 12.04.)
Cena usługi:


 
2150 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Pegaz w Krynicy Zdroju
www.hotelpegaz.eu
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności