Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie doskonalące w zakresie prawa pracy - szczegółowa analiza najnowszych zmian w 2024 r.

Firma MAT EDUKACJA z myślą o naszych Klientach, proponuje Państwu udział w szkoleniu doskonalącym z zakresu zmian w Kodeksie Pracy w 2024 r. Oferta dedykowana jest dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, przedstawicieli działów HR oraz związków zawodowych, a także wszystkich tych, którzy zajmują się praktycznym stosowaniem prawa pracy w firmie. Szkolenie ma na celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych nowego prawa. Po praktycznym omówieniu wszystkich zmian oraz odpowiedzi na Państwa pytania skupimy się również na omówieniu najbardziej aktualnego i najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego prawa pracy.
Dodatkowo mając na uwadze dynamicznie zmieniające się warunki pracy i życia proponujemy Państwu udział w zajęciach poruszających zagadnienia właściwej komunikacji i życia w stresie. Skupimy się także na coraz częściej pojawiających się problemach w komunikacji między pokoleniami w zakładach pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA:

1. Prewencyjna kontrola trzeźwości w zakładzie pracy:
 • dopuszczalność stosowania kontroli prewencyjnej po zmianach przepisów (czy każdy pracodawca może stosować nowe rozwiązania),
 • przepisy wewnątrzzakładowe a prewencyjna kontrola trzeźwości,
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników w przypadku wprowadzenia procedury kontroli,
 • przebieg kontroli trzeźwości – obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika, skutki wyniku pozytywnego (czas pracy, wynagrodzenie, odpowiedzialność porządkowa),
 • postępowanie wobec pracownika co do którego istnieje podejrzenie że spożywał alkohol w miejscu pracy lub znajduje się pod jego wpływem,
 • postępowanie pracodawcy w przypadku podejrzenia użycia substancji odurzających innych niż alkohol,
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w związku z badaniem (zakres zmian w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej).
2. Praca zdalna:
 • wprowadzenie przepisów o pracy zdalnej do kodeksu pracy – zakres zmian,
 • dopuszczalność zlecenia pracy zdalnej, uzgodnienia w przedmiocie wykonywania pracy zdalnie oraz dopuszczalność „żądania” przez pracownika organizowania pracy zdalnej przez pra-codawcę, ograniczenia,
 • organizowanie pracy zdalnej – sprzęt, jego ubezpieczenie i serwis, przekazywanie wyników pracy, organizacja miejsca pracy (w tym pod względem bhp), zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika, ochrona danych osobowych i informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa,
 • praca zdalna a czas pracy pracownika (stosowanie systemów czasu pracy, rozkłady czasu pracy, lista obecności, ewidencja czasu pracy, przekazywanie wniosków np. o urlop, o wolne za pracę w godzinach nadliczbowych itp.),
 • bezpieczeństwo pracownika pracującego zdalnie – obowiązki pracodawcy w zakresie bhp, postępowanie w razie zaistnienia wypadku, skutki niezapewnienia przez pracownika prawidłowych warunków w zakresie bhp na stanowisku pracy zdalnej.
3. Stosunek pracy  – zmiany w przepisach dotyczących umów o pracę i pozostałe w związku z wdrażaniem postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz zmiana w ochronie trwałości zatrudnienia:
 • nowe przepisy dotyczące umów na okres próbny (dopuszczalność ich zawierania, maksymal-ny okres próby i możliwość jego przedłużania w przypadku wystąpienia w tym okresie uspra-wiedliwionych nieobecności, długość okresu próbnego a prognozowana długość następnej umowy),
 • zmiana zasad wypowiadania umów zawartych na czas określony – obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia oraz konsultacji związkowej, nowe uprawnienia w przypadku naru-szenia przepisów przez pracodawcę,
 • uzupełnienie treści umowy o pracę,
 • obowiązek informacyjny – rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych na piśmie w związku z zawarciem umowy (np. o przerwach w pracy, o zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych, o zasadach udzielania urlopu itd.),
 • nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników delegowanych,
 • wprowadzenie dopuszczalności wnioskowania przez pracownika o zmianę warunków jego zatrudnienia,
 • zmiany w zakresie uzupełniania przez pracownika kwalifikacji w trakcie zatrudnienia (szkolenia dokształcające co do zasady w czasie pracy),
 • ochrona pracownika występującego do sądu pracy z pozwem o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy – zabezpieczenie w postaci nakazania zatrudnia-nia pracownika do czasu rozstrzygnięcia sporu (zmiana od stycznia 2024 r.),
 • zmiany w przepisach bhp dotyczących wymagań dla stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe.
4. Zmiany w zakresie uprawnień związanych z rodzicielstwem oraz pozostałe związane z wdrożeniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów  („work life balance”):
 • nowe „zwolnienie z pracy z powodu siły wyższej” – zasady udzielania zwolnienia (dokumentowanie, wnioski), wymiar zwolnienia, zwolnienie a czas pracy i wynagrodzenie,
 • nowy „urlop opiekuńczy” – wymiar, nabycie prawa, dokumentowanie, wynagrodzenie pracownika, dopuszczalność jego nieudzielenia przez pracodawcę,
 • zmiany w zakresie korzystania z urlopu rodzicielskiego – wymiar, dopuszczalność korzystania w częściach, łącznie z pracą, wymiar zasiłku w okresie urlopu,
 • nowa „elastyczna organizacja pracy” – co mieści się pod tym pojęciem, dla kogo dostępna jest nowa instytucja, zasady korzystania przez pracownika, obowiązki pracodawcy w tym w zakresie dokumentowania procedury,
 • pozostałe zmiany – skrócenie okresu na wykorzystanie urlopu ojcowskiego, powrót do pracy po wykorzystaniu urlopów związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem, zmiany w urlopach wychowawczych,
 • zmiany w zakresie ochrony trwałości zatrudnienia rodziców.
5. Ochrona „sygnalistów” – w związku z wdrażaniem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii:
zakres zastosowania przepisów ustawy – jakie podmioty zatrudniające będą zobowiązane do jej stosowania,
 • rodzaj naruszeń prawa objętych przepisami ochronnymi,
 • „sygnalista” i pozostałe osoby korzystające z ochrony,
 • zakres ochrony (wykaz działań niedopuszczalnych wobec osoby chronionej, uprawnienia w przypadku naruszenia zakazu),
 • procedura zgłoszeń wewnętrznych (treść i procedura wprowadzenia, rola związków zawodowych).
6. Zmiany w przepisach prawa pracy a obowiązki pracodawcy:
 • dotychczasowa treść aktów wewnątrzzakładowych a nowe przepisy,
 • czy zmiany wymagają wydania nowych aktów wewnątrzzakładowych,
 • procedura wprowadzania nowych przepisów prawa wewnętrznego – rola partnerów społecznych (związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników),
 • czy obowiązują jakieś okresy przejściowe dla stosowania dotychczasowych i nowych przepisów – zasady,
 • czy należy uzupełnić trwające umowy o pracę,
 • czy należy uzupełnić informacje o warunkach zatrudnienia,
 • wyszczególnienie obowiązkowych działań, które w związku z wejściem w życie nowych przepisów powinien był podjąć pracodawca oraz takich, które są konieczne dopiero po wystąpie-niu określonego zdarzenia (np. wniosek pracownika).
7. Różnice pokoleniowe w zakładzie pracy: charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy, komunikacja interpersonalna między pokoleniami, współpraca w zespole wielopo-koleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy, różnice indywidualne, jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.
8. Destrukcyjna i konstruktywna  rola konfliktu w zespołach różnorodnych: konflikt, jako czynnik rozwojowy w organizacji, podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych, kiedy konflikt  w różnorodnym zespole może być konstruktywny, motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.
9. Stres, jako czynnik mobilizujący do działania: stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych, jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych, techniki panowania nad emocjami, pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy, metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.
 
WYKŁADOWCA:
 
Radca prawny, wieloletni praktyk w zakresie prawa pracy. Od kilkunastu lat pracownik admini-stracji publicznej, wieloletni wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarzą-dzania w ochronie zdrowia i bhp, trener i szkoleniowiec prawa pracy (w tym w tematyce: czas pracy wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, urlopy pracownicze, fundusz świadczeń socjalnych i pozostała działalność socjalna, ochrona pracy kobiet i młodocianych,  przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, delegowanie pra-cowników, Pracownicze Plany Kapitałowe).
 
Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Trener na co dzień zajmujący się problematyką zarządzania zespołem pracowniczym, współdziałaniem w grupie, rozwiązywania konfliktów oraz zasadami właściwej komunikacji w procesie pracy. Prowadzi projekty szkoleniowe oraz doradcze w zakresie psychologii pracy dla największych przedsiębiorstw w naszym kraju. Posiada ogromne doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość usługi dydaktycznej.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel PEGAZ ****
ul. Czarny Potok 28,
33-380 Krynica-Zdrój
www.hotelpegaz.eu
Termin szkolenia:           10 - 12 kwietnia 2024 r. (od kolacji w dniu 10.04. do obiadu w dniu 12.04.)
Cena usługi:


 
2150 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Pegaz w Krynicy Zdroju
www.hotelpegaz.eu
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Miejsce kształcenia:               
Hotel PEGAZ ****
ul. Czarny Potok 28,
33-380 Krynica-Zdrój
www.hotelpegaz.eu
Termin szkolenia:           10 - 12 kwietnia 2024 r. (od kolacji w dniu 10.04. do obiadu w dniu 12.04.)
Cena usługi:


 
2150 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Pegaz w Krynicy Zdroju
www.hotelpegaz.eu
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności