Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Szkolenie doskonalące w zakresie prawa pracy na 2024 r. - szczegółowa analiza najnowszych zmian w kontekście przepisów BHP

 
Firma MAT EDUKACJA z myślą o naszych Klientach, proponuje Państwu udział w szkoleniu doskonalącym z zakresu zmian w Kodeksie Pracy w kontekście przepisów BHP na 2024 r.  Oferta dedykowana jest dla pracowników działów służb BHP, pracodawców, osób kierujących pracownikami.
Szkolenie ma na celu rozwianie wątpliwości interpretacyjnych nowego prawa. Po przedstawieniu wszystkich zmian oraz odpowiedzi na Państwa pytania skupimy się również na omówieniu najbardziej aktualnego i najnowszego orzecznictwa sądowego dotyczącego prawa pracy. Dodatkowo mając na uwadze dynamicznie zmieniające się warunki pracy i życia proponujemy Państwu udział w zajęciach poruszających zagadnienia właściwej komunikacji i życia w stresie. Skupimy się także na coraz częściej pojawiających się problemach w komunikacji między pokoleniami w zakładach pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA: 

1. PREWENCYJNA KONTROLA TRZEŹWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY:
 • obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu pracy jako wymóg w zakresie BHP,
 • dopuszczalność stosowania kontroli prewencyjnej po zmianach przepisów,
 • przepisy wewnątrzzakładowe, a kontrola trzeźwości – zmiany regulaminu pracy,
 • obowiązek informacyjny wobec pracowników w przypadku wprowadzenia procedury kontroli prewencyjnej,
 • przebieg kontroli trzeźwości – obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika, skutki wyniku pozytywnego (czas pracy, wynagrodzenie, odpowiedzialność porządkowa);
 • współpraca z Policją – kto i na jakich zasadach żąda badania, przebieg badania, wymiana informacji  z pracodawcą,
 • postępowanie wobec pracownika co do którego istnieje podejrzenie że spożywał alkohol w miejscu pracy lub znajduje się pod jego wpływem,
 • postępowanie pracodawcy w przypadku podejrzenia użycia substancji odurzających innych niż alkohol (wykaz substancji, warunki kontroli, procedura postępowania w przypadku wyniku pozytywnego),  
 • objęcie kontrolą trzeźwości osób zatrudnionych na zlecenia i samozatrudnionych – zasady i procedury,
 • zmiany w przepisach o odpowiedzialności porządkowej.
2. PRACA ZDALNA:
 • praca zdalna a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp wynikające z działu X kodeksu pracy – zasady obowiązywania, ograniczenia i wyłączenia,
 • organizowanie miejsca pracy zdalnej – sprzęt, jego ubezpieczenie i serwis, przekazywanie wyników pracy, organizacja miejsca pracy (pod względem bhp), zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika,
 • kontrole pracujących zdalnie (bhp, wykonywania pracy oraz przestrzegania procedury ochrony danych),
 • badania profilaktyczne i szkolenia bhp pracujących zdalnie,
 • ocena ryzyka zawodowego, informacja dla pracownika oraz oświadczenia przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej,
 • wypadki przy pracy zdalnej – jak prowadzić prawidłowo procedurę powypadkową.
3. ZMIANY W PRZEPISACH O PONOSZENIU PRZEZ PRACODAWCÓW KOSZTÓW PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ LEKARSKICH
 • obowiązki w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epide-micznego i skutki jego odwołania
 • zakres informacji objętych skierowaniem na badania - czy zmiana przepisów wpływa na skierowanie.
 • zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia pracodawcy z obowiązku ponoszenia kosztów badań profilaktycznych.
 • uprawnienia pracownika w związku ze zmianą przepisów w zakresie badań. 
4. RÓŻNICE POKOLENIOWE W ZAKŁADZIE PRACY
 • charakterystyka pokoleń aktywnych zawodowo na rynku pracy,
 • komunikacja interpersonalna między pokoleniami,
 • współpraca w zespole wielopokoleniowym - istota, cele i korzyści dla zakładu pracy,
 • różnice indywidualne, jako potencjał dla efektywności zakładu w ujęciu pokoleniowym.
5. DESTRUKCYJNA I KONSTRUKTYWNA ROLA KONFLIKTU W ZESPOŁACH RÓŻNORODNYCH
 • konflikt, jako czynnik rozwojowy w organizacji,
 • podłoże konfliktów w zespołach różnorodnych,
 • kiedy konflikt w różnorodnym zespole może być konstruktywny,
 • motywacja i oczekiwania pracowników różnych pokoleń.
6. STRES, JAKO CZYNNIK MOBILIZUJĄCY DO DZIAŁANIA
 • stres w ujęciu różnic pokoleniowych, autoanaliza zachowań w sytuacjach stresowych,
 • jak „zarządzać sobą” w sytuacjach trudnych? techniki panowania nad emocjami,
 • pokonywanie stresu, zmęczenia w pracy,
 • metody radzenia sobie z przeciążeniem zawodowym, efektywne „korzystanie” ze stresu, a także techniki i metody reagowania na stres.
WYKŁADOWCY:
Radca prawny, wieloletni praktyk w zakresie prawa pracy. Od kilkunastu lat pracownik admini-stracji publicznej, wieloletni wykładowca studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy, zarządzanie w ochronie zdrowia i bhp, trener i szkoleniowiec prawa pracy (w tym w tematyce: czas pracy, wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy, urlopy pracownicze, fundusz świadczeń socjalnych i pozostała działalność socjalna, zatrudniania młodocianych, ochrona pracy kobiet i młodocianych,  przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

Psycholog pracy, mediator sądowy i zawodowy. Wieloletni trener w dziedzinie technik negocja-cyjnych oraz zasad skutecznej komunikacji interpersonalnej. Najważniejsze obszary szkoleń i konsultacji: negocjacje, problematyka organizacji czasu, budowanie zespołu, współdziałania w grupie pracowniczej, komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwój pracowników w aspekcie motywowania do pracy, zarządzanie czasem, profesjonalizm w pracy, bezpieczeństwo pracy w kontekście psychologii, rozwiązywanie konfliktów.

Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           15 - 17 maja 2024 (od kolacji w dniu 15.05. do obiadu w dniu 17.05.)
Cena usługi:


 
2250 zł netto / osoba + VAT 23%
(Cena obejmuje: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne,
organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dodatkowa dopłata do pokoju  jednoosobowego 250 zł netto + VAT 23%.
 

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
   

Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności