Zadaj pytanie
w sprawie szkolenia
Voucher na
szkolenie
SZKOLENIA OTWARTE
SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

Praktyczne aspekty funkcjonowania Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej - szczegółowa analiza nowej ustawy wraz z przedstawieniem gotowych rozwiązań ułatwiających wdrożenie zmian

W związku z wejściem w życie ustawy o Kasach Zapomogowo Pożyczkowych firma MAT EDUKACJA zaprasza Państwa do uczestnictwa w szkoleniu doskonalącym łączącym zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. W trakcie szkolenia nasz ekspert dokona analizy nowej ustawy, przedstawi i omówi wzory niezbędnej dokumentacji dotyczącej prawidłowej działalności KZP w świetle obowiązujących przepisów.
Dzięki naszemu doświadczeniu wynikającemu z organizacji kilkudziesięciu szkoleń, dla przedstawicieli największych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, możecie Państwo mieć pewność otrzymania usługi na najwyższym poziomie. Dodatkowo gwarantujemy Państwu indywidualne podejście do każdego przedstawionego na szkoleniu problemu w funkcjonowaniu PKZP, lub w trakcie bezpłatnych konsultacji po przeprowadzeniu usługi. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją oraz uczestnictwa w ww. szkoleniu.

Wykładowca:
Artur Przyszło – ukończona Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bankowa, a także Polska Akademia Rachunkowości w Warszawie. Główny księgowy w jednym z dużych przedsiębiorstw, a także wykładowca akademicki przedmiotów ekonomicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla średnich i dużych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, a także we wdrażaniu rozwiązań ułatwiających prowadzenie PKZP. Od 20 lat prowadzi systematyczne szkolenia z tematyki Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych, a także zagadnień finansów, podatków, rachunkowości, audytu oraz ubezpieczeń społecznych.

Zakres tematyczny szkolenia:
Poniższy program jest efektem wieloletnich doświadczeń w zakresie prowadzenia szkoleń i doradztwa w zakresie tematyki „Kas” zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym oraz samorządowym. To niezliczona liczba rozmów z członkami zarządów tych Kas (PKZP, MPKZP, KOP, KKOP) – o organizacji, o kontroli, o płynności czy o RODO, to tylko niektóre z nich. Kasy to fenomen wzajemnej pomocy i współpracy, który ponad wszelką wątpliwość jest ponadczasowy i należy go kultywować, rozwijać i unowocześniać.
Artur Przyszło
DZIEŃ I
1. Wprowadzenie
2. Redefinicja pojęć i definicji i ich konsekwencje:
a) kiedyś „pracownicza” KZP – dziś KZP
b) kiedyś pracownik – dziś osoba wykonująca pracę zarobkową,
c) kiedyś zakład pracy – dziś pracodawca,
d) zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne.
3. Nowe uregulowania w zakresie społecznego nadzoru nad kasami – konieczność przekazywania „podmiotowi nadzorującemu” dokumentów wytwarzanych przez „kasę” – protokoły, sprawozdania finansowe, statut, ect.
4. Umowy pomiędzy pracodawcą a „kasą” – prawa i obowiązki. Stare i nowe formy pomocy udzielanej przez pracodawcę.
5. Zasady wykonywania czynności podejmowanych u pracodawcy przez członków kasy w związku z realizacją ich obowiązków w zarządzie i komisji rewizyjnej.
6. Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu – szkielet i „niezemknięty” katalog.
7. Koszty funkcjonowania kas.
8. Członkostwo i organy KZP oraz ich kompetencje.
9. Fundusze KZP – ich konstrukcja i przeznaczenie.
10. Przetwarzanie danych osobowych - dostosowanie do „RODO”.
11. Likwidacja KZP.
12. Przepisy karne.
13. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy.
14. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

DZIEŃ II
1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych - wprowadzenie.
2. Konieczność posiadania REGONu - składanie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955). – formularz RG-OP
3. Ustawowe wymagania w zakresie niezbędnych elementów statutu - szkielet i "niezamknięty" katalog:
a) nazwa KZP oraz jej siedziba ze wskazaniem nazwy i adresu pracodawcy, u którego została utworzona;
b) cele i zadania KZP;
c) sposób reprezentowania KZP;
d) tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
e) zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
f) tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
g) tryb i sposób wybierania delegatów oraz proporcja w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
h) zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
i) zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
j) rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
k) zasady poręczania spłaty zadłużenia;
l) termin zwyczajnego walnego zebrania członków,
m) zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużenia;
n) zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
o) zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
p) wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
q) zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.
r) statut KZP może zawierać również inne postanowienia w szczególności dotyczące udzielania zapomóg.
4. Zdolność prawna w zakresie realizacji zadań statutowych oraz występująca na gruncie prawa materialnego ściśle z nią związana zdolność sądowa. "Pozywać i być pozywaną".
5. Nowe zasady składania deklaracji i prowadzenia dokumentacji - pisemna, dokumentowa i elektroniczna.
6. Rachunkowość KZP - księgi rachunkowe, sprawozdawczość, polityka rachunkowości i zastosowanie odpowiedniego oprogramowania. Konieczność stosowania ustawy o rachunkowości.
7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
 
Szczegóły organizacyjne szkolenia:
 

Miejsce kształcenia:               
Hotel Polanica Resort & Spa
ul. Górska 2,
57-320 Polanica-Zdrój
www.hotelpolanica.pl
Termin szkolenia:           11 – 13 maja 2022 r.
(od kolacji w dniu 11.05. do obiadu w dniu 13.05.2022 r. )
Cena usługi:


 
2090 zł netto / osoba + VAT 23%
(zakwaterowanie, pełne wyżywienie, zajęcia szkoleniowe, materiały dydaktyczne, organizacja czasu wolnego, wydanie imiennych certyfikatów).
Dopłata do pokoju jednosobowego - 250 zł netto + VAT 23%.

Miejsce realizacji szkolenia: 
Hotel Polanica Resort & Spa
https://www.hotelpolanica.pl/
 
  
Dodatkowe informacje:

Agata Goździewska
887 550 510
a.gozdziewska@matedukacja.pl

Renata Zielińska
795 000 363
r.zielinska@matedukacja.pl

Marta Patrik
605 336 009
m.patrik@matedukacja.pl  
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty
 

Karta udziału w szkoleniu:

Pobierz i zapisz się!

Karta udziału pdf Karta udziału w szkoleniu.pdf

Karta udziału docx Karta udziału w szkoleniu.docx


Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres:
biuro@matedukacja.pl
ul. Lwowska 9 A, 27-600 Sandomierz
tel. 663 065 812 697 550 510
e-mail: biuro@matedukacja.pl
Facebook
Polityka prywatności